PROČ VLASTNĚ TRÉNOVAT BOJOVÉ SPORTY A UMĚNÍ

Bojová umění jsou tak stará jako člověk sám. Ihned na počátku je třeba si uvědomit, že všepodstatné a potřebné v bojových sportech i bojových uměních již bylo dávno vymyšleno.Zejména pak prostřednictvím zkušeností vedení válek, popřípadě vedení výcviku např. různých speciálních jednotek apod.A tímto historickým vývojem až dodnes došlo hlavně k oddělení skutečně v praxi fungujících systému a technik od těch v praxi bohužel zcela nepoužitelných.

Tedy reálného boje muži proti muži, kde jde skutečně o holý život anebo vývoje mnoha různých plno-kontaktních sportovních disciplín, stylů, které díky jejich popularitě známe i v dnešní době. Bojové sporty i umění je třeba rovněž vnímat jako tvorbu zcela jedinečné trojice složené ze „samotného praktického a reálného boje, dané filosofie i jistého náboženského směru.“Skutečná podstata bojových sportů i umění spočívá totiž především ve velkém respektu nejen k sobě samým, ale především i k protivníkovi. Vyrovnání se tak se sebou samým a s vesmírem,tedy nejen pouhým vítězstvím nad protivníkem.

Trénink-výcvik bojových sportů i umění Vám praxí umožní rozvinout tyto aspekty:

 • Máte pravidelný pohybový režim

 • Plníte tak jednu ze svých základních životních potřeb

 • Zlepšujete si celkovou fyzickou, duševní i psychickou kondici

 • Posilujete svou sebedůvěru, osobní sebe-disciplínu a sebe-realizaci

 • Základními strečinkovými, kompenzačními, dechovými a meditačně relaxačními cvičeními příznivě působíte na celý organismus

 • Využíváním univerzálních energií vytváříte blahodárnou rovnováhu těla i ducha

 • Zlepšujete Vaši flexibilitu

 • Rozvíjíte houževnatost, cílevědomost a plánovitost Vašeho času

 • Budujete smysl pro fair play

 • Vnímáte prožitkovou hodnotu, radost z pohybu a vítězství

 • Rozvíjíte si kinestetický smysl

 • Udržujete si celoživotně vysokou zdravotní vitalitu

 • Uvolňujete vnitřní stresové napětí vzniklé životně fyzickým i emocionálním strádáním

 • Uvědomíte si plně své tělo pomocí soustředění a koncentrace

 • Tvoříte si pevný základ proti stařecké motorice

A to také pochopením jedné ze základních tréninkových doktrín, že „Největším soupeřem je totiž právě člověk sám sobě“ Vás rovněž posune do zcela jiné roviny uvažování, jednání a to nejen při tréninku nebo zápase, ale hlavně i v každodenním životě. Při tréninku samotném pak platí jistá hierarchie, ale jsou zde naprosto srovnány sociální i společenské rozdíly. Pracujete tady v kompaktním týmu s lidmi od základního přes střední až po vysokoškolskévzdělání na základě stejně stanovených principů pro všechny. Rovněž je třeba povahově chápat trénink bojových sportů i umění jako interdisciplinární záležitost včetně aplikace nově aktuálních a moderních tréninkových systémů i metod, pro různé úrovně výkonnosti od mládeže až po vrcholový sport seniorů. Hovoříme tak o jisté vědě bojových sportů i umění a o vědě tréninku. Trénink bojových sportů je především dlouhodobý a cílevědomý proces neustálého se zdokonalování a opakování již naučeného. Obsahuje všechny atributy, tedy rozvoj celkové kondice, techniky, pohybových a motoricko- koordinačních schopností, taktiky a samozřejmě rovněž rozvoj duševní. Přičemž charakteristickým rysem je snaha o dokonalou harmonii právě těla a duše.

Od určitého stádia také chápete, že se totiž z pudového boje o vítězství, přežití apod. stává přesná tréninková věda výcviku inspirovaná dnes již nejen východními filosoficko-náboženskými doktrínami. V praxi pak dochází k usměrnění vlastní energie prostřednictvím právě fyzicky i psychicky náročného tréninku, sportovních zápasů potažmo sebeobranných situací na ulici. Tedy dostávají se do jednoty Vaše“ mysl, tělo i duch“ a člověk tak splyne plně s přírodou i samotným vesmírem. Je nutné také chápat skutečnost, že aťuž v praxi jde o jakýkoliv druh bojového sportu či umění, vždy se jedná o jisté kulturní dědictví, které zahrnuje celistvý systém tréninku-výcviku, kde se nejedná pouze o boj samotný, ale také o určitý výchovně filosofický základ. Zejména pak při tréninkovém procesu dětí i mládeže. O pevně stanovená pravidla a mimo jiné velkou osobní sebe-disciplínu, která je nezbytná i v běžném každodenním životě.

Trénink bojových sportů a umění by měl směřovat k dosažení velkých cílů, stejně jako např. u jogínů. Jen způsob je odlišný a fyzicky i psychicky náročnější. Neměl by se zaměřit svým obsahem jen na získávání sportovních úspěchů, ale na jistý celoživotní styl, kde např. získání titulů Mistrů republiky, Evropy a Světa jsou jen úspěchy dílčí, nikoliv ty hlavní. Ovšem toho dosáhne jen člověkjenž se dokáže plně odevzdat do jistého celoživotního tréninkového procesu, adále se měnípředevším jako osobnost. Má pak samozřejmě větší sebedůvěru, zbavuje se slabostí a pochybností o sobě samém.Na této celoživotní cestě by se měl student-atlet-sportovec dostat při hledání smyslu života i za hranice samotného fyzického boje a vnímat i určité základy dané filosofie.

Přinejmenším tzv.“ tři největší hodnoty - člověka,zem a nebe“, hledat a snažit se porozumět jednotě těchto hodnot právě v rámci uspořádání vesmíru.Není však vůbec jednoduché v dnešní hektické a s mnohdy pracovním stresem vypjaté době, pochopit a skutečně aplikovat např. princip tzv.“ kruhu, který spočívá v tom, že jste na počátku pouhý žák, z žáka se stává časem mistr, z mistra velmistr a na konci kruhu je z něj opět žák.“

Pro každého jedince mají bojové sporty i umění a jejich praktický trénink-výcvik jiný význam. Někdo si náročným tréninkem zlepšuje fyzickou kondici, jiný se zase chce ubránit na ulici v krizových situacích apod. Důležité však také je, že každému jedinci ukáže trénink- výcvik bojových sportů či umění vlastnísebepoznání , naučit se tzv. pasivnímu stavu mysli, kdy jste pak schopni úspěšně použít vše naučené v praxi.

Nicméně musíte si již od počátku uvědomit, že to je vše o prioritách, pravidelném a poctivém přístupu k tréninkovému procesu. Talent a Vaše nadání tvoří pouze 20% a vše ostatní, tedy zbylých 80% jeopravdová a hlavně pravidelně soustavná práce.Musíte být rovněž nejen fyzicky, ale hlavně psychicky na výši. Vaše psychická pohoda a jistá emocionální stabilita tvoří totiž při zápase nebo na ulici více jak 90% úspěchu. Ostatně v každodenním životě také. A rovněž naopakVaše psychická nestabilita vše zbortí během 1.sec. včetně např. několika měsíční cílené a náročné přípravytřeba na významný titulový zápas. Zdravá sebedůvěra je však určitě na místě.

Dále je velmi důležité v praxi opravdu rozlišit styly, které jsou jen měkké tzv. zdravotně vitalizační cvičení nebo opravdu tvrdé plno-kontaktnídisciplíny včetně skutečně reálných sebeobranných technik a jejich následnou aplikovatelnost, hlavně pak opravdu reálnou účinnost v praxi. Nesporně důležité je také vnímat a uvědomit si, že trénink skutečně reálné sebeobrany je svým obsahem i cílovým zaměřením odlišný od výkonnostního sportovního tréninku a ten je zase odlišný od tréninků plně tradičních cvičení, i když se tyto mohou v něčem mnohdy prolínat, jako např. ve cvičení strečinku, kondiční přípravě i v nácviku daných technikapod.Rozvíjíte houževnatost, cílevědomost a plánovitost Vašeho času.

Trénovat bojové sporty i umění je stále celosvětový fenomén, který projevuje svou odolnost vůči politickým, ekonomickým i společenským vlivům. Člověk tak nemusí studovat složité filosofie a tento typ tréninku Vám jistě zprostředkuje velký užitek na té nejhlubší rovině všech Vašich tělesných funkcí. Pokud budete všechny tréninkové prvky vždy provádět soustředěně a s plnou koncentrací oznamujete svému fyzickému tělu co je Vaším cílem, jelikož tělo se nikdy nerozhoduje samo. Tedy zdokonalovat se stále tréninkem a získávat mimo jiné každodenně životní sílu. Rovněž ovšem pochopte, že Vaše duchovní tělo ovládá tělo fyzické.

Bojové sporty i umění mají do jisté míry i své humanistické poslání, které sbližuje různé rasy, náboženství, ideologie a již výše zmíněné sociální i společenské rozdíly. Celý proces tréninku- výcviku je svým způsobem uměním, ale musí se opírat o vědecké, alternativně přírodní i praktické poznání. Zdraví a duševní pohoda mají svůj původ v rovnováze ve všech sférách života. Věnovat tak pozornost svému psychickému a fyzickému zdraví je tudíž stejně důležité jako vedení spořádaného společenského života.

Trénink bojových sportů je zcela účinnou zbraní proti biologické degeneraci jako důsledku dnešních civilizačních procesů a tzv „panelákovému“ způsobu života v současné poměrně hektické době počítačů a internetu. Dále bojové sporty konkrétně poukazují na jistý a nejen obecný, ale i faktický vztah atleta=sportovce=bojovníka k tělesným cvičením a tím současně i k životu samotnému, jehož nedílnou součástí je i přirozený pohyb. Trénink bojových sportů nesmí být v žádném případě vnímán jako pomíjivá móda, nýbrž jako celoživotní investice.V praxi je důležité trénovat pravidelně a úměrně svému věku po celý svůj život. Tedy v sobě samém potažmo ve svých svěřencích nastartovat nejen krátkodobou úspěšnou soutěžní kariéru ale právě i celoživotní přístup k trénování, radosti z pohybu, které ne vždy bude na vrcholové sportovní úrovni. Trénink bojových sportů Vás odnaučí neschopnosti něco dotáhnout do konce, a také Vás zbaví absence pevného tréninkového plánu.

Záleží vždy totiž jen na Vás samotných čeho nejen ve sportu, ale i v životě samotném dosáhnete. V životě však zcela plně platí,“ že po cestě dojdou nejdále Ti, kteří jsou na ni ochotní nejvíce trpět.“ A existuje jen jedna možnost jak to zjistit, jestli tomu všemu tak skutečně je, a to vyzkoušet na sobě samém tento specifický typ tréninku.